1. admin
  2. สิว
  3. วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560
  4.  Subscribe via email
http://www.clearacne.biz/images/Kiwi.jpg

สารสกัดเมล็ดกีวีต่อการสร้างซีบัม (น้ำมันบนผิว สาเหตุของการเกิดสิว) ในผู้ใหญ่ที่ร่างกายปกติ

ศึกษาด้วยวิธีการรับประทาน ทำเพื่อวิเคราะห์ผลจากสารสกัดเมล็ดกีวีต่อการสร้างซีบัมในมนุษย์ โดยตรวจวัดปริมาณซีบัมบริเวณมุมขอบตา ก่อนและหลังการรับสารสกัดเมล็ดกีวีปริมาณ 50 มิลลิกรัม/วัน ด้วยการรับประทาน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบปริมาณการสร้างซีบัมลดลงหลังจากได้รับสารสกัดเมล็ดกีวีด้วยการทาน เป็นเวลา 2 สัปดาห์

การทดสอบคุณสมบัติในการต่อต้านริ้วรอยด้วยการทาน

เราได้ใช้สารสกัดเมล็ดกีวีมาทดสอบในคนเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติในการต่อต้านริ้วรอย กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศหญิงที่มีสุขภาพดีจำนวน 10 คน (อายุ 20 – 43 ปี) จะได้รับสารสกัดเมล็ดกีวีปริมาณ 50 มิลลิกรัม/วัน โดยการทาน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เราได้ทำการจำลองชั้นผิวก่อนและหลังได้รับสารสกัดเมล็ดกีวี รวมทั้ง ความชุมชื้นและ pH ของผิวหนังบริเวณปลายแขนด้านในก็ได้ถูกตรวจวัดด้วย

http://www.clearacne.biz/images/anti_wrinkle.png

คุณสมบัติในการต้านริ้วรอย ดังที่แสดงในภาพที่ 12 ภาพ NIH (ภาพที่มาจาก The National Institutes of Health) ยืนยันว่าบริเวณที่มีริ้วรอยทั้งหมดลดลง หลังจากได้รับสารสกัดเมล็ดกีวีโดยการทานเป็นเวลา 4 สัปดาห์
ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดกีวีที่มีต่อความชุ่มชื้นและ pH ของผิว เป็นดังที่แสดงในภาพที่ 13 ความชุ่มชื้นของผิว (ซึ่งวัดโดยใช้เครื่อง Corneometer) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับสารสกัดเมล็ดกีวีครบ 4 สัปดาห์ ดังนั้นสารสกัดเมล็ดกีวีจึงช่วยควบคุมการผลิตซีบัม โดยไม่เปลี่ยนแปลงความชุ่มชื้นบนผิวหนัง ทำให้ผิวยังคงนุ่มและนวลเนียน

http://www.clearacne.biz/images/skin_moisture.png

ในขณะเดียวกัน สารสกัดเมล็ดกีวีได้ปรับสภาพ pH ของผิวให้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุด คือ pH 5.0 – 5.5

ฤทธิ์ในการต้านรอยคล้ำใต้ดวงตาและปรับผิวให้กระจ่างใส

การยับยั้งไทโรซีเนส (การทดลองภายนอกร่างกาย)
ไทโรซีเนส (Tyrosinase) เป็นเอนไซม์ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสี และการเกิดความคล้ำของผิวในกระบวนการสร้างโดพา-ควิโนน (Dopa-quinone pathway) จากการศึกษาภายนอกร่างกาย ยืนยันได้ว่า พบฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดกีวีในการต่อต้านไทโรซีเนส โดยขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้

ขั้นตอนการทดลองสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

การยับยั้งเซลล์ melanoma B16
การศึกษาเพิ่มเติมต่อมา ได้แก่ การใช้เซลล์ melanoma B16 เพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ในการทำให้ผิวกระจ่างใสของสารสกัดเมล็ดกีวี ดังที่แสดงในภาพที่ 16 พบว่าสารสกัดเมล็ดกีวีมีฤทธิ์ต่อต้านการผลิตสารจากเซลล์ melanoma B16 ดังนั้น สารสกัดเมล็ดกีวีจึงสามารถป้องกันการสร้างเม็ดสีและความคล้ำของผิวได้

ขั้นตอนการทดลองสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

การป้องกันการสร้างเม็ดสีในผิว (การทดสอบภายในร่างกาย) การศึกษาต่อมาทำเพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดกีวีต่อการสร้างเม็ดสีผิวและความคล้ำซึ่งถูกกระตุ้นโดยแสง UV ค่าความโปร่งใสของผิว (Skin transparency value) หรือค่า L* ถูกตรวจวัดเพื่อใช้เป็นดัชนีการสร้างเม็ดสีผิว ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมล็ดกีวีช่วยเพิ่มค่า L* ให้แก่ผิว (เพิ่มความโปร่งใสของผิวอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม) สารสกัดเมล็ดกีวีจึงได้รับการพิสูจน์ว่ามีฤทธิ์ช่วยให้ผิวกระจ่างใส โดยผ่านการยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิว

http://www.clearacne.biz/images/hyperpigmentation.png

ภาพของสีผิวที่จางลงในปริมาณการทานสารสกัดจากเมล็ดกีวี ขั้นตอนการทดลองสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

การทดสอบสารสกัดโดยการกิน ต่อการต้านรอยคล้ำใต้ดวงตาในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีสุขภาพดี ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดกีวีที่ได้รับทางการทานต่อรอยคล้ำใต้ดวงตาได้ถูกศึกษา ความสว่างของบริเวณใต้ดวงตาถูกตรวจวัดก่อนและหลังได้รับสารสกัดเมล็ดกีวีโดยการกินเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความสว่างบริเวณใต้ดวงตานั้นดีขึ้นหลังจากได้รับสารสกัดเมล็ดกีวีไปแล้ว 4 สัปดาห์ ดังนั้น สารสกัดจึงสามารถยับยั้งรอยคล้ำและจุดดำใต้ดวงตาได้
[วิธีการทดลอง] ผู้หญิงที่มีสุขภาพดีจำนวน 6 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 25 – 41 ปี ได้รับสารสกัดเมล็ดกีวีปริมาณ 50 มิลลิกรัมต่อวัน โดยการทาน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สีที่เปลี่ยนแปลงไปที่บริเวณใต้ดวงตาได้ถูกตรวจวัดก่อนและหลังการได้รับสารสกัดเมล็ดกีวี โดยใช้เครื่อง Spectro Color Meter SE2000

อาหารเสริมที่มีส่วนสมของเมล็ดกีวี https://goo.gl/hYrrcZ

การทดลองเกี่ยวกับเมล็ดกีวี http://www.oryza.co.jp/html/english/pdf/kiwi_seed_katalog_ver_4.0.pdf


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!
Submit Your Response
Upload files or images for this discussion by clicking on the upload button below. Supports gif,jpg,png,zip,rar
• Insert • Remove Upload Files (Maximum File Size: 2 MB)
Captcha
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.

login

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่

3100902267683

 เพิ่มเพื่อน

Top